ھقطنم تسین . تاراما هدحتم یبرع دقتعم تسین ھک ناریا طیارش رد ھنایمرواخ ار یب تابث یم دنک شیامھ رد یبرع

04.11.2023

هدحتم تاراما سیئر رواشم شاقرق رونا ،کینتوپسا شرازگ ھب ھک تسا دنمقلاع ناریا ھک درک ملاعا یبظوبا رد Conference Policy World یسایس کشوم زاغآ و لیئارسا کاخ ھب هزغ راون زا سامح نایماظن ھبش ھناحلسم ذوفن زا س . دنک یمن هدافتسا طیارش یزاس تابث یب یارب لیئارسا و نیطسلف یاھ رد نارھت نتشاد تسد دروم رد اھ اعدا صوصخ رد یریگ عضوم رد یو یم ام » :درک دیکات لیئارسا ھب سامح یطارفا ینیطسلف شبنج ھلمح ھقطنم ییافوکش زا یشخب ھک تسا دنمقلاع رما نیا ھب ناریا ھک میناد . » یا دشاب ھب ھتفگ ،شاقرق تاراما هدحتم یبرع ینارگن یاھ یاھروشک یبرغ رد صوصخ ھکنیا ناریا رد ھیاس طیارش رد راون هرغ یم دناوت دراو لباقت میقتسم اب لیئارسا دوش ار کرد یمن دنک . نامزمھ یو ناشنرطاخ درک ھک  » عفانم یلم و کیژولوئدیا فلتخم رد . » ھنایمرواخ دوجو دنھاوخ تشاد ناراب لیئارسا زا یوس ،ناینیطسلف عاضوا رد ھنایمرواخ ھب تدش ور ھب تماخو هدیئارگ تسا . سامح نیا ھلمح ار یخساپ ھب تامادقا تاماقم یلیئارسا ھیلع دجسم یصقلاا رد تیب سدقملا ملاعا هدرک تسا . حبص زور متفھ ،ربتکا لیئارسا رد بوچراچ تایلمع نافوط یصقلاا ھک طسوت ، ھخاش یماظن شبنج ینیطسلف سامح ملاعا ،دش دروم ھلمح یکشوم یب ھقباس یا زا راون هزغ رارق تفرگ . سپ زا تلامح یکشوم هدرتسگ . ناگدنمزر سامح ھب قطانم یزرم بونج روشک نایدوھی ذوفن دندرک رد ،خساپ شترا لیئارسا تایلمع یاھریشمش نینھآ ار ھیلع سامح رد راون هزغ زاغآ دندرک . دنچ زور سپ زا ،ھلمح شترا لیئارسا لرتنک مامت کرھش یاھ کیدزن زرم هزغ ار ھب تسد تفرگ و تلامح ییاوھ ھب یفادھا زا ھلمج نایماظنریغ رد راون هزغ ار زاغآ درک . لیئارسا نینچمھ . زا هرصاحم لماک راون هزغ ربخ هداد و ندناسر ،بآ ،اذغ ،قرب وراد و تخوس ھب نیا ھقطنم ار فقوتم درک دادعت ناینابرق رد راون هزغ ھب ھتفگ ترازو تشادھب یلحم زا 9 رازھ رفن رتارف ،تفر شیب زا 18 رازھ رفن حورجم دندش و ھب ھتفگ عبانم . ،فلتخم شیب زا 200 یلیئارسا رد تراسا سامح دنتسھ ترازو روما ھجراخ ھیسور زا نیفرط تساوخ ات تموصخ اھ ار فقوتم دننک . ھب ھتفگ ریمیدلاو ،نیتوپ لح نارحب ھنایمرواخ اھنت رب ساسا لومرف  » ود تلود  » بوصم یاروش تینما نامزاس للم دحتم ناکما ریذپ تسا ھک داجیا کی روشک لقتسم ینیطسلف رد یاھزرم 1967 اب . تختیاپ نآ رد تیب سدقملا یقرش ار مھارف یم دنک ھشقانم نیطسلف و ،لیئارسا طبترم اب عفانم یضرا ،نیفرط یارب نیدنچ ھھد عبنم شنت و یریگرد رد ھقطنم هدوب تسا . میمصت نامزاس للم . دحتم اب شقن لاعف داحتا ریھامج یوروش رد لاس ،1947 داجیا ود روشک – لیئارسا و نیطسلف ار رد رظن ،تفرگ اما طقف لیئارسا داجیا دش . لیئارسا نمض ملاعا تقفاوم اب لصا ود ،یتلود نیمزرس یاھ نیطسلف ار ھب روط لماک دازآ

Read the article on Sputnik Iran.